1. അയ്മ്പിരിയൻ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കുരുമുളകുകൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക