1. അയ്മ്പൊലി

    1. നാ.
    2. ഓരോ പറവീതം നെല്ല്, ഉണക്കലരി, തെറ്റിപ്പൂ, മലർ, പഴം ഇവ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ദേവിക്കുനൽകുന്ന വഴിപാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക