1. അയ്ഹോളെ

    1. നാ.
    2. ദക്ഷിണേൻഡ്യയിൽ ജൈന-ഹൈന്ദവക്ഷേത്രകലയുടെ ആദ്യകാലവികാസം സംഭവിച്ച ഇടങ്ങളിൽ ഒന്ന്, കർണാടകയിലെ ബിജാപൂർ ജില്ലയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക