1. അയർക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മൂർഛിക്കുക, ബോധംകെടുക
    3. തളരുക, ക്ഷീണിക്കുക
    4. കയർക്കുക, ഇടയുക, കോപിക്കുക, വഴക്കിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക