1. അയർതി

    1. നാ.
    2. മറവി
    3. ബോധക്ഷയം
    4. തളർച്ച, ക്ഷീണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക