1. അയർപ്പ്1

    1. നാ.
    2. അയർതി
  2. അയർപ്പ്2

    1. നാ.
    2. കലഹം, വാഗ്വാദം, മത്സരം, അഭിപ്രായഭേദം, പിണക്കം, വിരോധം, കോപം, ഇടച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക