1. അയൽക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. അയൽവീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക