1. അയൽപക്കം

    1. നാ.
    2. അയല്വക്കം, അടുത്തവീട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക