1. അയ:പ്രതിമ

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിർമിച്ച പ്രതിമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക