1. അരക്കാടുക

    1. ക്രി.
    2. കോലരക്ക് ഉരുക്കിപുരട്ടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക