1. അരക്കാണി

    1. നാ.
    2. കാണിയുടെ പകുതി
  2. അരീക്കൂൺ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ചെറിയ കൂൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക