1. അരക്കില്ലം

    1. നാ.
    2. അരക്കുചേർത്ത പദാർഥങ്ങൾകൊണ്ടു നിർമിച്ചവീട്. പാണ്ഡവന്മാരെ ചതിച്ചു കൊല്ലാൻ ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടാക്കിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക