1. അരക്കുതിരി

    1. നാ.
    2. (മുദ്രവയ്ക്കാനുള്ള) അരക്ക് തിരിയാക്കിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക