1. അരക്കുഴൽ

    1. നാ.
    2. അരയിൽ ധരിക്കുന്ന ഒരുവിധം ആഭരണം, ഏലസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക