1. അരക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. കടിപ്രദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക