1. അരക്കൻ1

  1. നാ.
  2. പിശുക്കൻ
 2. അരക്കൻ2

  1. നാ.
  2. രാക്ഷസൻ
 3. അരക്കൻ3

  1. വി.
  2. ചുവന്നത്
  3. രക്തവർണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക