1. അരങ്ഘുഷ

    1. വി.
    2. ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക