1. അരങ്ങൽ

    1. നാ.
    2. ചുഴുകുറ്റി
  2. ആർങ്ങയി(ൽ), ആർങ്ങാൽ, ആർങ്ങായി

    1. നാ.
    2. വാതിലിൻറെ അടിയിലുള്ള ചുഴിക്കുറ്റി, തിരികുറ്റി, ആർങ്ങാക്കുറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക