1. അരച്ചുരിക

    1. നാ.
    2. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അരയിൽ ഇടുന്നതും ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിർമിക്കുന്നതുമായ ഒരാഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക