1. അരഞ്ഞിൽ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം മരം, അഴിഞ്ഞിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക