1. അരട, -ട്

    1. നാ.
    2. മരംകൊണ്ടുള്ള വണ്ടിയച്ച്, റാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക