1. അരട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. ഭയപ്പെടുത്തുക, വിരട്ടുക
  2. ആരാട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. താരാട്ടുക (ആരാരോ എന്നു പാടി ആട്ടുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക