1. അരണികം

    1. നാ.
    2. കാട്ടുമൂഞ്ഞ
  2. അരേണുകം

    1. നാ.
    2. വാൽമുളക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക