1. അരണിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അലങ്കരിക്കുക
    3. ഉറപ്പായി നിൽക്കുക, അജയ്യമായിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക