1. അരണിസുതൻ

    1. നാ.
    2. വ്യാസൻറെ ബീജം അരണിമരത്തിൽ വീണു ജനിച്ചവൻ, ശുകബ്രഹ്മർഷി, അഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക