1. അരണ്യചന്ദ്രിക

    1. നാ.
    2. പ്രയോജനമില്ലാത്ത അലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക