1. അരണ്യദ്വാദശി

    1. നാ.
    2. മാർഗശീഷമാസത്തിലെ ദ്വാദശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക