1. അരണ്യാനി

  1. നാ.
  2. കൊടുങ്കാട്
  3. വനദേവത
 2. ആരണേയൻ

  1. നാ.
  2. അരണിയിൽനിന്നു ജനിച്ചവൻ, ശുകബ്രഹ്മർഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക