1. അരണ്യൗകസ്സ്

    1. നാ.
    2. വനത്തിൽപാർക്കുന്ന, വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ കഴിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക