1. അരതം

  1. നാ.
  2. സംഭാഗമില്ലായ്മ
 2. അരത്തം

  1. നാ.
  2. മഞ്ഞളും ചുണ്ണമ്പും കൂടി കലക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന ചുവന്ന ദ്രാവകം
 3. ആരഥം

  1. നാ.
  2. ഒറ്റക്കാളയോ ഒറ്റക്കുതിരയോ വലിക്കുന്ന വണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക