1. അരമ3

  1. നാ.
  2. സാക്ഷ, മതിയൻ
 2. അരമ2

  1. വി.
  2. താഴ്ന്ന, നീചമായ
 3. അരമ1, -മാവ്

  1. നാ.
  2. ഒരു മാ അളവിൻറെ പകുതി, നാൽപ്പതിലൊന്ന് (ഒരു മാ = 1/20)
 4. ആരമാ

  1. നാ.
  2. അഞ്ചുരൂപ വിലവരുന്ന ഒരു വെനീഷ്യൻ നാണയം
 5. ആരാമ

  1. വി.
  2. സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന
 6. അരുമ

  1. നാ.
  2. മേന്മ
  3. സ്നേഹം
  4. ഓമന
  5. പ്രയാസം
 7. അരിമ

  1. നാ.
  2. വാത്സല്യം
  3. കാഠിന്യം, പ്രയാസം
  4. ദൗർലഭ്യം
  5. അമൂല്യത
 8. അരിമ

  1. നാ.
  2. അരമ
 9. അറാമി

  1. നാ.
  2. അറാംപിറന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക