1. അരയരച്ച, അരയരശ്ശെ

    1. അവ്യ.
    2. അരയരചെയ്ത്, അരവീതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക