1. അരശൻ

  1. നാ.
  2. അരചൻ
 2. അരുഷൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
  3. അഗ്നിയുടെ ചുവന്ന കുതിര, അഗ്നിജ്വാല
  4. ചെമന്ന മേഘം
 3. അരൂഷൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക