1. അരസ

  1. വി.
  2. താത്പര്യമില്ലാത്ത
  3. ചാറില്ലാത്ത, നീരില്ലാത്ത
  4. രസത്തിനുവകയില്ലാത്ത
  5. സ്വാദില്ലാത്ത, ഗുണം കുറഞ്ഞ
  6. അരസത = അനാസ്ഥ, വൈരസ്യം
 2. അരശ്2

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം ചൂതുകളി
  3. ചതുരംഗത്തിലെ ഒരു ആക്രമണം, (ആനയെക്കൊണ്ടുള്ളത് പോട്ടരശ്, മന്ത്രിയെക്കൊണ്ടുള്ളത് കുത്തിയരശ്, തേരുകൊണ്ടുള്ളത് വെച്ചരശ്, കുതിരയെക്കൊണ്ടുള്ളത് ഇഷ്ടരശ്)
  4. അരശുകരു
 3. അരശ്1

  1. നാ.
  2. രാജത്വം, രാജാവ്, രാജ്യം
 4. അർശ്

  1. നാ.
  2. സിംഹാസനം
 5. ആർശ

  1. വി.
  2. മാനിനെസംബന്ധിച്ച
 6. ആർഷ

  1. വി.
  2. ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ച, വൈദികമായ
 7. അരുഷ1

  1. വി.
  2. കോപമില്ലാത്ത
  3. അരുണവർണമായ, പ്രകാശമുള്ള
  4. ചരിക്കുന്ന
  5. രൂക്ഷതയില്ലാത്ത, കാഠിന്യമില്ലാത്ത, മൃദുവായ
 8. അരുഷ2

  1. നാ.
  2. ഉഷസ്സ്
  3. ജ്വാല
 9. അരുഷി

  1. നാ.
  2. ഉഷസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക