1. അരസികത്വം

    1. നാ.
    2. സഹൃദയത്വമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക