1. അരാഗി

    1. നാ.
    2. വിരക്തൻ (സ്ത്രീ.) അരാഗിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക