1. അരാജക

  1. വി.
  2. രാജാവില്ലാത്ത
  3. നാഥനില്ലാത്ത, അധികാരനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത, ഭരണവ്യവസ്ഥ നശിച്ച, ജീവധനാദികൾക്കു രക്ഷയില്ലാത്ത
  1. നാ.
  2. അരാജകത. അരാജകത്വം = നിയമവ്യവസ്ഥ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതായ, അരക്ഷിതാവസ്ഥ
 2. അർജക

  1. നാ.
  2. അർജനം ചെയ്യുന്ന, സമ്പാദിക്കുന്ന (വ്യക്തി)
 3. ആർജക

  1. വി.
  2. സമ്പാദിക്കുന്ന. (സ്ത്രീ.) ആർജിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക