1. അരാജപണ്യൻ

    1. നാ.
    2. രാജാനുമതി കൂടാതെ (മദ്യം) വിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക