1. അരാജബീജി

    1. നാ.
    2. രാജബീജത്തിൽ പിറക്കാത്തവൻ, രാജവംശജനല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക