1. അരാധസ്സ്

  1. വി.
  2. ദരിദ്രമായ
  3. യാഗം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത
  4. ഔദാര്യമില്ലാത്ത, ലുബ്ധുള്ള
  5. സ്വാർഥതയുള്ള
 2. അർധശ:

  1. അവ്യ.
  2. പകുതിവീതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക