1. അരാള1

  1. വി.
  2. ചുരുണ്ട
 2. അരാള2

  1. നാ.
  2. ദുർന്നടപടിക്കാരി
  3. അധ്യഷ്ടയായ നായിക, വിനയമുള്ളവൾ
 3. അരൾ

  1. നാ.
  2. പെരുമരം
 4. അരളി

  1. നാ.
  2. ഒരു പൂച്ചെടി, അലരി
 5. അരുൾ1

  1. -
  2. "അരുളുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 6. അരുൾ2

  1. നാ.
  2. കല്പന, തിരുവാമൊഴി
  3. കൃപ, അനുഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക