1. അരികുഴൽ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പുല്ലാങ്കുഴൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക