1. അരിക്കാശ്

    1. നാ.
    2. അരിവാങ്ങാനുള്ള പണം, നിത്യവൃത്തിക്കുള്ളപണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക