1. അരിക്കിളി

    1. നാ.
    2. അടയ്ക്കാക്കുരുവി, വീട്ടുകുരുവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക