1. അരിഗ്രസ്ത

    1. നാ.
    2. ശത്രുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക