1. അരിഘ്ന

    1. വി.
    2. ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക