1. അരിതാരം, -താലം

    1. നാ.
    2. ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്, താളകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക