1. അരിധരം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധി, പൊയ്ത്തലച്ചി
  2. അരിതാരം, -താലം

    1. നാ.
    2. ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്, താളകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക