1. അരിന്തപൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രുക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ, ശക്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക