1. അരിന്ദമൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. വിഷ്ണു
    4. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക